FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w
przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Materace Premium, ul. Krótka 4, 42-288
Strzebiń, e-mail:
kontakt@materace-premium.pl

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/
naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy
……………………………………………………..
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.